เกี่ยวกับ ABAS

ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน (Anti-Bribery Advisory Service: ABAS)

เราเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งให้คำแนะนำเชิงวิชาการแก่นิติบุคคลเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้นิติบุคคลมีมาตรการป้องกันการให้สินบนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 123/5 เพื่อกำหนดความรับผิดสำหรับบุคคลที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งกำหนดความรับผิดเฉพาะสำหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนดังกล่าว โดยได้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน ซึ่งวางหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตให้สินบน

เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการของ ป.ป.ช. เกิดผลเป็นรูปธรรม และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน (Anti-Bribery Advisory Service: ABAS) ภายใต้สำนักการต่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีของทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้คำแนะนำเชิงวิชาการแก่นิติบุคคลเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้นิติบุคคลมีมาตรการกำกับดูแลองค์กรในการป้องกันการให้สินบนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะนำไปสู่การประกอบกิจการอย่างโปร่งใส มีธรรมภิบาล  และเติบโตอย่างยั่งยืน

อำนาจหน้าที่ของศูนย์ ABAS

  1. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ กฎหมาย มาตรการ แนวปฏิบัติที่ดี 
และเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  2. เป็นศูนย์ที่มีภารกิจในการดำเนินการ กิจการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  3. ให้คำแนะนำเชิงวิชาการเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวทางของ ป.ป.ช. และมาตรฐานสากล
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สภาและสมาคมที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย