ติดต่อเรา
ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน
(สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
อีเมล์ : nacc.abas@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.nacc.go.th/abas
โทร : 0 2528 4930