กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายไทย
อื่นๆ
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙)
  Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (1999) (as amended by (No.4) B.E. 2559 (2016))
  TH EN
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘)
  Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (1999) (as amended by (No.3) B.E. 2558 (2015))
  TH EN
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
  Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (1999)
  TH EN
 • ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
  Notification of the National Anti-Corruption Commission On Guidelines on Prescription of Appropriate Internal Control Measures for Juristic Persons to Prevent the Grant of Property or Other Benefits to State Officials, Foreign Public Officials or Agents o
  TH EN
 • ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
  Notification of the National Anti-Corruption Commission Re: Rules of the Acceptance of Property or Other Benefits of State Officials B.E. 2543 (2000)
  TH EN