กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายต่างประเทศ
กฏหมายต่างประเทศ
 • พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
  Financial Institution Business Act B.E. 2551
  TH EN
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
  Constitution of Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017)
  TH
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 (2017)
  TH
 • พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙
  Criminal Code B.E. 2499 (1956)
  TH
 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗
  Criminal Procedure Code B.E. 2477 (1934)
 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลรัษฏากร พ.ศ. ๒๔๘๑ และประมวลรัษฎากร
  Act Promulgating the Revenue Code, B.E. 2481 (1938) and the Revenue Code
  TH EN
 • พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  Securities and Exchange Act B.E.2535 (1992) as amended
  TH