กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายไทย
 • อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ค.ศ. 1977 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and Related Document
  TH EN
 • อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
  United Nations Convention against Corruption
  TH EN
 • ICC Rules on Combating Corruption
  EN
 • กฎหมายต่อต้านสินบน ค.ศ. ๒๐๑๐
  UK Bribery Act 2010
  TH EN
 • US Foreign Corrupt Practices Act 1977
  EN
 • Improper Solicitation & Graft Act including Enforcement Decree
  EN