ข่าวและกิจกรรม
ป.ป.ช. ผนึกกำลังร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กระตุ้นธุรกิจไทยโปร่งใสไร้สินบน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมผนึกกำลังร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption: CAC) เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนประกอบกิจการอย่างโปร่งใส และมีมาตรการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีประสิทธิภาพ

ตลอดปีที่ผ่านมา หลายท่านอาจเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับความพยายามของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการขับเคลื่อนกฎหมายและออกคู่มือมาตรการสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสร้างกระแสความตื่นตัวให้กับวงการธุรกิจได้พอสมควร ในปีนี้ ป.ป.ช. ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนรับทราบและเข้าใจ รวมถึงนำแนวทางของ ป.ป.ช. ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยนอกจากการเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีให้กับบริษัทและนิติบุคคลในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ สภาและสมาคมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังเตรียมลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยจะประเดิมการจัดงานสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้

ทั้งนี้ การผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกและให้ความร่วมมือในการต่อต้านการให้สินบนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เล็งเห็นว่า IOD จะเป็นพันธมิตรสำคัญ เนื่องจากเป็นสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชน ทำให้ได้รับรู้รับทราบถึงอุปสรรคและความต้องการของภาคเอกชน ประกอบกับความสำเร็จของโครงการ CAC ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและผ่านการรับรองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ดังนั้น ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสองหน่วยงานจะช่วยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเอกชนอีกจำนวนมากตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อีกทั้ง ยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและช่วยลดภาระในการจัดทำมาตรการป้องกันคอร์รัปชั่นและการให้สินบนของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CAC อยู่แล้วไม่ให้มีความซ้ำซ้อน เนื่องจากมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามแบบประเมินตนเองของ CAC และมาตรการสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐตามแนวทางของ ป.ป.ช. มีเนื้อหาที่สอดคล้องกัน โดยสำนักงาน ป.ป.ช.

คาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในการประกอบกิจการของภาคธุรกิจให้มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และลดการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. คู่มือแนวทางสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันสินบนของ ป.ป.ช. (ฉบับภาษาไทย)
  2. NACC Guidelines for Juristic Persons to Prevent Bribery (English version)
  3. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องแนวทางสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันสินบน
  4. NACC Notification on Guidelines for Juristic Persons to Prevent Bribery (English version)
  5. แผ่นพับสรุปย่อแนวทางสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันสินบน
  6. Brochure on Guidelines for Juristic Persons to Prevent Bribery (English version)
  7. โปสเตอร์อินโฟกราฟิก 8 หลักการ ป.ป.ช.เสริมสร้างธุรกิจโปร่งใสไร้สินบน
  8. วีดีโออินโฟกราฟิก กฎหมายและแนวทางสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันสินบน
บทความ