ข่าวและกิจกรรม
ครม.รับทราบ คู่มือป.ป.ช.คุมนิติบุคคลให้สินบน จูงใจ ลดโทษให้คนสารภาพติดสินบน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมครม. ว่า ครม.รับทราบการขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยสาระสำคัญ ป.ป.ช.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไปเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้จัดงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 27 ก.ย.นี้

นอกจากนั้นยังจัดทำรายงานวิจัยโครงการศึกษาความเหมาะสม และความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรฐกิจ ค.ศ. 1997 ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไปใน 3 ประเด็น คือ การกำหนดห้ามไม่ให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือเป็นรายจ่ายที่สามารถนำมาคำนวณกำไรสุทธิ,การกำหนดฐานความผิดที่ชัดเจนสำหรับบริษัทที่ไม่มีมาตรการกำกับดูแลด้านการบัญชี และการลดโทษให้กับผู้ให้สินบนที่รับสารภาพว่ากระทำความผิด
บทความ