ข่าวและกิจกรรม
นายกรัฐมนตรีนำประกาศเจตนารมณ์ รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ “รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน” (Clean Business, Sustainable Thailand) พร้อมเปิดตัวคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคล  โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์และนำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบนร่วมกับประธานกรรมการ ป.ป.ช. ตลอดจนตัวแทนภาคเอกชนและประชาสังคม นอกจากนั้นยังมีผู้แทนจาก UNODC นาย Francesco Checchi กล่าวสุนทรพจน์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย รัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติ ผู้นำภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนทูตานุทูต หอการค้า และผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนราว 500 คน 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงความพยายามของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการทุจริตตลอดสามปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการให้การสนับสนุน ป.ป.ช. ในการออกกฎหมายและมาตรการใหม่ในการต่อต้านการให้สินบน ตลอดจนการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบสุขในสังคม และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างจิตสำนึกเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันการทุจริตทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริมธุรกิจให้มีความเท่าเทียม และโปร่งใสไร้สินบน “ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนกฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ให้เกิดผลสำเร็จ สิ่งสำคัญกว่าการปราบปรามเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษ คือการป้องกันไม่ให้กระทำความผิด” ตามคู่มือที่วางหลักพื้นฐาน 8 ประการให้นิติบุคคลนำไปปรับใช้กับสภาพธุรกิจของตน ทั้งยังจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อเป็นช่องทางในการให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. คาดว่ากฎหมายและมาตรการนี้จะสร้างความตื่นตัวและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม เพื่อให้ปัญหาการให้สินบนลดน้อยลงและหมดสิ้นไปจากประเทศไทยในที่สุด ดังวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ ที่ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกฎหมายและมาตรการต่อต้านการให้สินบนมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานรัฐนำคู่มือดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้จัดงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ผู้แทนระดับสูงของภาครัฐและเอกชนร่วมกันแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการให้สินบน และเป็นโอกาสในการเปิดตัวศูนย์ให้คำปรึกษาและคู่มือของ ป.ป.ช. ที่ให้นิติบุคคลใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลองค์กรให้ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
บทความ