ศูนย์รวมข้อมูล
สื่อประชาสัมพันธ์
  • Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business
  • A Resource Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act
  • UK Bribery Act 2010 Guidance
  • คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓
  • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี ๒๕๖๐